Monday, 3 October 2016

Το χωριό Αγία Βαρβάρα στην επαρχία Λευκωσίας - Ayia Varbara Village - Cyprus

See also

Η εκκλησία Αγία Βαρβάρα στο χωριό Αγία Βαρβάρα στην επαρχία Λευκωσίας - Ayia Varbara Churche at Ayia Varbara Village - Cyprus

Η Αγία Βαρβάρα βρίσκεται 22 περίπου χιλιόμετρα νότια από την Λευκωσία, στα δεξιά της συμβολής των υπεραστικών δρόμων Λευκωσίας – Λεμεσού – Λάρνακας. Είναι κτισμένη σε υψόμετρο 310 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Το χωριό χαρακτηρίζεται από αρκετές γυμνές και ακαλλιέργητες εκτάσεις. Στα κτήματα καλλιεργούνται τα σιτηρά, ιδιαίτερα το σιτάρι και το κριθάρι. Καλλιεργούνται επίσης ορισμένα νομευτικά φυτά, οι ελιές και το αμπέλι. Οι αμυγδαλιές αποτελούν πραγματικό στολίδι στους κάμπους κυρίως την άνοιξη.

Γειτονικά χωριά είναι το Πέρα Χωριό, η Νήσου, το Τσέρι, ο Κοτσιάτης, το Μαρκί, ο Αναλυόντας , ο Μαθιάτης, ο Λυθροδόντας, η Αλάμπρα και η Σια.

Στην τοποθεσία, που είναι χτισμένη σήμερα η Αγία Βαρβάρα, βρισκόταν πριν πολλά χρόνια ένα μικρό χωριό με το όνομα Άγιος Γεώργιος. Κάποτε, πριν 620 περίπου χρόνια, η εκκλησία του χωριού κάηκε και καταστράφηκε. Από την πυρκαγιά μόνο η εικόνα της Αγίας Βαρβάρας έμεινε άθικτη. Οι χωρικοί τότε ξανάκτισαν την εκκλησία, κοντά στην παλιά και την αφιέρωσαν στην Αγία Βαρβάρα, από την οποία πήρε και το όνομα του το χωριό.

Η ιστορία της Αγίας Βαρβάρας έχει τις ρίζες της σε πολύ παλιά χρόνια. Σημάδια της μακρινής της ιστορίας είναι τα διάφορα σπήλαια που υπάρχουν στην περιοχή κι έχουν λαξευμένες τις οροφές τους σε σχήμα σταυρού. Μερικά από αυτά είναι πολύ μεγάλα και πιστεύεται ότι χρησιμοποιούνταν σαν κατακόμβες από τους πρώτους χριστιανούς.

Οι ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι η Αγία Βαρβάρα τον καιρό των Φράγκων αποτελούσε φέουδο. Κατά την εποχή των Τούρκων ήλθαν και κατοίκησαν στο χωριό 15-20 τούρκικες οικογένειες. Ταυτόχρονα πολλοί Τούρκοι εγκαταστάθηκαν στο γειτονικό χωριό Νήσου από το οποίο έδιωξαν αρκετούς από τους ντόπιους κατοίκους οι οποίοι καταδιωγμένοι εγκαταστάθηκαν στην Αγία Βαρβάρα.

Το χωριό κατά το 1881 αριθμούσε τους κατοίκους του ίσα με 449 ψυχές. Αργότερα και σιγά-σιγά το χωριό ανεπτύχθη σημαντικά. Σε καταγραφή που έγινε το 1991 οι κάτοικοι αριθμούν στους 1200 ενώ στη καταγραφή του 2001 οι κάτοικοι ανήλθαν στους 1421.

Σήμερα οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται με πολλές και διαφορετικές εργασίες. Πολλοί εργάζονται στη Λευκωσία ως ιδιωτικοί ή κυβερνητικοί υπάλληλοι, τεχνίτες, εργάτες σε εργοστάσια ή οικοδομικές εργασίες και άλλοι έχουν ιδιόκτητα καταστήματα ή εργαστήρια. Άλλοι μένουν στο χωριό και ασχολούνται με τη γεωργία, και την κτηνοτροφία. Τόσο τα εργοστάσια ραπτικής , που υπάρχουν μέσα στο χωριό, όσο και τα εργοστάσια της βιομηχανικής ζώνης και το κεραμείο έξω από το χωριό, απασχολούν αρκετούς κατοίκους.
Πηγή http://ayiavarvara.org.cy/portfolio-item/istoria/

The village of Ayia Varbara is found roughly 22 kilometers southern of Nicosia, at the right of the contribution of the highway streets of Nicosia – Limassol- Larnaka. The village is built at an altitude of 310 meters above the surface of the sea.

The village is characterized with enough “naked” and uncultivated extents. Mainly the residents of Ayia Varvara cultivate cereals, particularly wheat and barley. They are also cultivated some other plants such as olives and the vine. The almond trees constitute real beauty in the plains mainly during the spring season.

Some neighboring villages are the Pera Chorio, Nisou, Tseri, Kotsiatis, Margi, Analiontas, Mathiatis, Lythrodontas, Alambra and Sia.

In the locality, that is built today the village Ayia Varvara, it was found before a lot of years a small village with the name Agios Georgios. A lot of time ago, before 620 years, the church of the village was burned and destroyed. From the fire only the picture of Ayia Varvara remained intact. The villagers then rebuilt the church, near the old one and dedicated it to Ayia Varbara, from which the village took its name.

The history of the village Ayia Varbara has its roots in the very old years. Marks of this distant history are the various caverns that exist in the region and have marked roofs in the form of a cross. Some of them are very big and it is believed that they were used as catacombs by the first Christians. The historical sources report that Ayia Varbara during the domination of the Franks constituted a fief. During the domination of the Turks they came and lived in the village about 15-20 Turkish families.

Simultaneously a lot of Turks were situated in the neighboring village of Nisou from which they turned away enough of the local residents which they moved to the village of Ayia Varvara.

The village in 1881 was measured to have 449 residents. Later the village was slowly -slowly developed. During the recording that took place in 1991 the residents number was 1200 while in the recording of 2001 the residents were measured to be 1421.

Today the residents of village deal with a lot and different works. A lot of them work in the city of Nicosia as private or governmental employees, craftsmen, workers in factories or building works and other have privately-owned shops or laboratories. Others remain in the village and deal with the agriculture, and the livestock-farming. The factories of sewing, that exist in the village, and the factories of the industrial area together with the pottery outside the village, occupy enough residents.
From http://ayiavarvara.org.cy/en/portfolio-item/history/

Photos 2/3/2016 by George KonstantinouNo comments:

Post a Comment