Tuesday, 19 January 2016

Ενδημικά Φυτά της Κύπρου - List of Endemics plants of Cyprus

Μέχρι σήμερα, στην Κύπρο, έχουν καταγραφεί 1908 διαφορετικά είδη, υποείδη, ποικιλίες, μορφές και υβρίδια φυτών. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει όλα τα ιθαγενή και επιγενή φυτά (ξενικά φυτά που αυτοφύονται), χωρίς να λαμβάνει υπόψη καλλιεργούμενα φυτά, και βασίζεται σε δημοσιευμένα στοιχεία. Τα ενδημικά φυτά της Κύπρου, δηλαδή αυτά που περιορίζονται αποκλειστικά στο νησί μας, ανέρχονται στα 140 (ποσοστό ενδημισμού 7,3%) και αποτελούν το σημαντικότερο μέρος της χλωρίδας του νησιού μας.


Κατάλογος Ενδηµικών Φυτών της Κύπρου με επιστηµονικό (Λατινικό), Ελληνικό και κοινό όνοµα


1. Acinos exiguous Ακίνος ο µικρός
2. Acinos troodi Ακίνος ο τροόδιος  
3. Agrostis cypricola  Άγρωστις η κυπριακη

4. Allium autumnale (P. H. Davis)
 Άλλιον το φθινοπωρινό

5. Allium cupani ssp. cyprium Άλλιον το κουπάνειο υποείδ. το κύπριο
6. Allium cyprium Άλλιον το κύπριο
     
7. Allium lefkarense (Brullo & al.)
 Άλλιον των λευκαρών
      
8. Allium marathasicum Άλλιον της µαραθάσας    
9. Allium paniculatum ssp. exaltatum  Άλλιον το φοβοειδές υποείδ. το ανυψωµένο

10.Allium willeanum  Άλλιον το γουιλλεανό
      
11.Alyssum akamasicum - Άλυσσον του ακάµα Βροµόχορτον

12.Alyssum chondrogynum - Άλυσσον το χονδρόγυνον   Βροµόχορτον

13.Alyssum troodi Boiss.- Άλυσσον το τροόδιο Βροµόχορτον
    
14.Anthemis plutonia (Meikle)  Ανθεµίς η πλουωνία

15.Anthemis tricolor Boiss. Ανθεµίς η τρίχρωµη
      
16.Arabis cypria - Αραβίς η κυπρία
      
17.Arabis kennedyae Αραβίς η κενέντεια

18. Arabis purpurea Sm. - Αραβίς η πορφυρά Κλάµατα (ή δάκρυα) της Παναγίας

19.Arenaria rhodia ssp. cypria  Αρεναρία η ροδία υποείδ. η κυπρία
20.Arum sintenisii  Άρον το σιντενίσειο Αγριοκολοκασιά    
21.Asperula cypria Ασπερούλα η κυπρία Τραανόχορτο    
22.Astragalus cyprius Αστράγαλος ο κύπριος
23.Astragalus echinus ssp. chionistrae Αστράγαλος ο εχεινοειδής υποειδ. της Χιονίστρας Αρκογεναίκα, Ποντικάγκαθθος   
24.Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis - Αστράγαλος οµακρόκαρπος υποειδ. τωνΛευκάρων
25.Astragalus suberosus var.hartmanni Αστράγαλος ο φελλώδης ποικ. ο χαρτµάνειος
26.Ballota integrifolia     Μπαλλότα η ακεραιόφυλλη
27.Bellevalia pierides
28.Biscutella didyma ssp. dunensis
     
29.Bosea cypria (Schinz & Autran) - Ζαλατζιά, Ζουλατζιά
  Μποζέα η κυπρία Ζουλατζιά, ζουλάτζιν
  
30.Brachypodium firmifolium  Βραχυπόδιο τοστενόφυλλο
31.Brassica hilarionis   Κράµβη του ΑγίουΙλαρίωνα
32.Bromus optimae    
33.Bromus regnii
34.Bupleurum sintenisii  Βούπλευρο το σιντενίσσειο
35.Carlina involucrata ssp. cyprica   Καρλίνα ηπεριβληµατοφόρος υποείδ. κυπριακή

36.Carlina pygmaea (Post) Holmboe Καρλίνα η πυγµαία
      
37.Cyprus cedar - Cedrus brevifolia (Hook. f.) A. Henry - Κυπριακός Κέδρος
 Κέδρος η βραχύφυλλος κέδρος

38.Centaurea akamantis - Κενταύρεια η ακαµαντίς

39.Centaurea calcitrapa subsp. angusticeps (H. Lindb.) Meikle Κενταύρεια η πεδιλοπαγής υποείδ. η στενή

40.Centaurea cyprensis  Κενταύρεια η κυπρία
41.Centranthus calcitrapa ssp.orbiculatusΚέντρανθος οπεδιλοπαγής υποειδ. οκυκλικός
42.Cephalorrynchus cyprius Κεφαλόρρυγχος ο κύπριος
43.Chionodoxa lochiae Χιονοδόξα η λοχεία
44.Convolvulus x cyprius Κονβόλβουλος ο κύπριος
45.Crocus cyprius Κρόκος ο κύπριος κρόκος
46.Crocus hartmannianus Κρόκος ο χαρτµανιανός του χάρτµανν κρόκος
47 Crocus Veneris [var. Cyprium] (Cyprus or Autumn Crocus)
  Κρόκος της αφροδίτης κρόκος
    
48.Cyclamen cyprium Kotschy - Κυπριακό Κυκλάμινο
  Κυκλάµινο το κύπριο κυκλάµινο  
49.Cynoglossum troodi  Κυνόγλωσσο το τρόοδιο
50.Cyperus cyprius Κύπερος ο κύπριος  
51.Delphinium caseyi ∆ελφίνιο το κάσσειο

53.Dianthus strictus subsp. troodi (Post) Greuter & Burdet
 ∆ίανθος ο άκαµπτος ποικ. ο τροόδιος

    Epipactis troodi


54.Erysimum kykkoticum   Ερύσιµον το κυκκώτικον
     
55.Euphorbia cassia subsp. rigoi (Freyn) Holmboe
 Ευφορβία η κάσσιαυ ποείδ. η ρικόεια

56.Euphorbia veneris M. S. Khan - Γαλόχορτον
 Ευφορβία της αφροδίτης Τσούννα
 
57.Ferulago cypria  Νάρθηξ η κυπρία

58.Genista fasselata var. crudelis Γενίστη η σφακελωτήυποειδ. η σκληρή Ρασιήν, Μαυροράσιην, Μαυροσπαλαθκιά
 
59.Gladiolus triphyllus (Sm.) Ker-Gawl.
   Γλαδίολος ο τρίφυλλος Είδος λάζαρου
 

    Hedera pastuchovii subsp. cypria - Κισσός, Τέτσης


60.Hedysarum cyprium  Ηδύσαρον το κύπριο

62.Hypericum repens Υπερικό το έρπον

    Hyacinthella millingenii (Post) Feinbrun - Cyprus


63.Limonium cyprium (Meikle) Hand & Buttler
  Λειµόνειο το υπόλευκο υποείδ. το κύπριο

64.Lindbergella sintenisii  Λιντµπεργκέλλα η σιντενίσσεια του σιντένις
65.Malcolmia nana var. glabra  Μαλκόλµια η νανώδης ποικ. η γυµνή
66.Mentha longifolia ssp. cyprica   Μένθα η µακόφυλλη υποείδ. η κυπρία Ποταµοείτονος
67.Micrimeria cypria Μικροµέρια η κυπρία      
68.Micromeria chionistrae  Μικροµέρια της χιονίστρας      
69.Minuartia sintenisii  Μινουάρτια η σιντενίσσεια
70.Minuartia subtilis ssp. filicaulis   Μινουάρτια η  λεπτή υποειδ. η νηµατόβλαστη

71.Nepeta troodi Holmboe - Δίκταμο Νεπέτα η τροόδια

72.Odontites linkii subsp. cyprius (Boiss.) Bolliger
  Οδοντίτης η κυπρία
     
73.Onobrychis venosa (Desf.) Desv.
   Ονοβρυχής η φλεβώδης

74.Cyprian Donkey Thistle - Onopordum cyprium Eig - Γαουράγκαθθος
  Ονόπορδον το κύπριο Γαϊδουράγγαθο
    
75.Onosma caespitosa   Ονόσµα η χλοώδης

76.Onosma fruticosa Sm.
  Ονόσµα η θαµνώδης Ξυλόθρουµπος
  
77.Onosma troodi   Ονόσµα η τροόδια

    Ophrys astarte Devillers & Devillers-Tersch.


78.Ophrys alasiatica Kreutz & al.
  Οφρύς
  
79.Ophrys kotschyi (Cyprus Bee Orchid)
  Οφρύς η κοτσίεια Μελισσάκι

80.Ophrys lapethica   Οφρύς η λαπηθική της λαπήθου Μελισσάκι    
81.Orchis troodi  Όρχις η τροόδια
      
82.Origanum cordifolium (Benth.) Vogel
   Ορίγανον τοκαρδιόφυλλον

83.Origanum majorana L.- Σαψισιά - Ματζουράνα
  Ορίγανον η µαντζουράνα ποικ. η στενόφυλλη, Σαψυσιά
   
84.Originanum syriacum ssp. bevanii   Ορίγανον το συριακό υποείδ. το µπεβάνειο

85.Ornithogalum chionophilum Holmboe  Ορνιθόγαλον το χιονόφιλο
   
86.Ornithogalum pedicellare Boiss. & Kotschy
   Ορνιθόγαλον τοποδισκοφόρο

88.Papaver argemone ssp. meiklii  Παπάβερ    
89.Papaver rhoeas ssp. cyprius Παπάβερ η ροιάς υπoείδ.το κύπριο   Παπαρούνα
90.Petrorhagia kennedyae  Πετρορράγεια η κεννέντεια
91.Phlomis brevibracteata Φλοµίς η βραχυβράκτια
92 Phlomis cypria Post subsp. cypria Φλοµίς η κυπρία ποικ. η κυπρία
93.Phlomis cypria var. occidentalis   Φλοµίς η κυπρία ποικ. ηδυτική
94.Pimpinella cypria  - Άνισος η κυπρία

95.Pterocephalus multiflorus Poech subsp. multiflorus - Μαννουδκιά
 Πτεροκέφαλος οπολυανθής υποειδ. οπολυανυης Μαννουθκιά

96.Pterocephalus multiflorus ssp. obtusifolius  Πτεροκέφαλος οπολυανθής υποειδ. οαµβλυφυλλος Μαννουθκιά

97.Ptilostemon chamaepeuce subsp. cyprius (Greuter) Chrtek & B. Slavík
 Πτιλοστήµων ηχαµαιπεύκη ποικ. η κυπρία Αρκολασµαρίν
    
98.Golden oak - Quercus alnifolia Poech - Λατζιά
   ∆ρυς η κληθρόφυλλη Λατζιά

99.Ranunculus cadmicus var. cyprius Βατράχιο το καδµικό ποικ. το κύπριο
100.Ranunculus kykkoensis   Βατράχιο του Κύκκου

101.Ranunculus millefoliatus subsp. leptaleus (DC.) Meikle 
 Βατράχιο το µυριόφυλλου ποείδ. το λεπτό

102.Rosa micrantha subsp. chionistrae (H. Lindb.) H. Reichert & Hand
   Ροδή της Χιονίστρας Αγριοτριανταφυλλιάτης Χιονίστρας
 
103.Rosularia cypria   Ροσουλαρία η κυπρία
104.Rosularia pallidiflora   Ροσουλαρία η ωχροανθής
105.Rubia laurae   Ρουβία η λάουρας
106.Salvia veneris   Σάλβια της αφροδίτης

107.Salvia willeana (Holmboe) Hedge - Σάλβια η γουϊλλιανή - Σπατζιά
   Σάλβια η γουϊλλιανή Σπατζιά

108.Saponaria cypria   Σαπωναρία η κυπρία

109.(Scabiosa cyprica) Lomelosia cyprica -Σκαβιόζα η κυπρία

110.Scariola tetrantha  Σκαριόλα η τετρανθής
 
111.Scilla morrisii Meikle  Σκίλλα η µορρίσεια τουµόρρις

112.Scorzonera troodea Boiss. - Σκορζονέρα η τροόδεια

     Scaligeria alziarii Hand & al.

      
113.Scutellaria cypria var. cypria  Σκουτελλρία η κυπρία ποικ. η κυπρία

114.Scutellaria cypria subsp. elatior (Meikle) Hand
Σκουτελλρία η κυπρία ποικ. υψηλή

     Scutellaria cypria Rech. f.


115.Scutellaria sibthorpii Σκουτελλρία η σιβθόρπεια
     
116.Sedum cyprium A. K. Jacks. & Turrill Σέδον το κύπριον

117.Sedum lampusae (Kotschy) Boiss. Σέδον της Λάµπουσας

118.Sedum microstachyum (Kotschy) Boiss. Σέδον το µικροστάχυον


119.Sedum eriocarpum subsp. porphyreum (Kotschy) 't Hart
   Σέδον το πορφυρό
120.Senecio glaucus ssp. cyprius   Ηριγέρων ο γλαυκός υποειδ. ο κύπριος
121.Serapias aphrodite  Σεραπιάς της αφροδιτης
      
123.Silene fraudatrix  Σιληνή η απατηλή  
124.Silene galataea - Σιληνή της Γαλάτας
125.Silene gemmata   Σιληνή η κοσµητική      
126.Silene laevigata   Σιληνή η λεία
127.Taraxacum aphrogenes   Ταράξακο το αφρογενές      
129.Teucrium cyprium ssp. cyprium  Τεύκριο το κύπριο υποειδ. το κύπριο
130.Teucrium kyreniae  - Τεύκριο το κύπριο υποειδ. της Κερύνειας
131.Teucrium divaricatum subsp. canescens  - Τεύκριο το διχαλωτό υποείδ. το πολιό

132.Teucrium micropodioides Rouy Τεύκριο το µικροποδιοειδές, Μητέρα    
133.Thlaspi cyprium   Θλάσπι το κύπριο      
134.Thymus integer Griseb - Θύµος ο ακέραιος, Λιβανίτης
135.Trifolium campestre ssp. paphium Τριφύλλι το πεδινό υποειδ. το πάφιο
136.Trifolium pamphylicum var. dolichodondium Τριφύλλι το παµφυλιακό ποικ. το µακρόδοντο
139.Valantia eburnea  
140.Verbena supina f. petiolulata  Ιεροβοτάνη η ύπτια τύπος ποδισκοφόρα

No comments:

Post a Comment